Reklama
A A A

Obróbka anodowo-mechaniczna

Laureat nagrody Stalinowskiej W. J. Gusiew opracował inny sposób elektrycznej obróbki metali, noszący nazwę obróbki anodowo-mecha-nicznej. Sposób ten pod względem fizycznym jest podobny do rodzaju obróbki opracowanego przez B. R. Łazarenko i N. J. Łazarenko. ale jest realizowany innymi metodami. Obróbkę anodowo-mechaniczną stosuje się obecnie do ostrzenia noży z płytkami z węglików spiekanych, do skra­wania trudno obrabialnych metali (np. stali hartowanej itp.). Przy obróbce anodowo-mechanicznej część stanowi anodę włączoną w obwód prądu stałego, a wirująca tarcza metalowa jest katodą. Obróbka odbywa się w elektrolicie o specjalnym składzie. Schemat obrabiarki do obróbki płaszczyzn, w szczególności do ostrze­nia noży, jest przedstawiony na rys. 33. Przy przepływie przez elektrolit prądu stałego na anodzie tworzy się błonka odznaczająca się wielkim oporem elektrycznym; przerywa ona rozpuszczanie się powierzchni anody. Wirująca tarcza-katoda, dociśnięta do anody — części obrabianej bez przerwy usuwa tworzącą się błonkę. Wskutek zachodzącego ciągle punktowego zrywania błonki i częścio­wego przebijania jej, przez wierzchołki nierówności obrabianej po­wierzchni, w miejscach mikrokontaktu przepływają prądy o bardzo dużej gęstości doprowadzając do ich stopienia. Czas kontaktu jest tak mały, że ciepło nie może przeniknąć na znacz­niejszą głębokość. Wirująca tarcza-katoda bez przerwy usuwa tworzącą się na obra­bianej części-anodzie błonkę i nadtopione cząstki materiału. Wobec tego proces obróbki odbywa się bez przerwy. W zależności od wymaganej jakości i gładkości obrabianej po­wierzchni ustala się parametry elektryczne, które warunkują wydajność procesu obróbki. Parametry elektryczne reguluje się bez przerywania procesu obróbki. Drugim czynnikiem wpływającym na przebieg procesu jest wielkość docisku jednej elektrody do drugiej, tj. tarczy do obrabianej części. Im wyższa jest gęstość prądu, tym większa jest wydajność, ale zmniejsza się przy tym gładkość powierzchni. Dlatego przy wykonywaniu operacji dogładzających proces przebiega przy obniżonej gęstości prądu.