A A A

Obsługa mostów napędowych

Obsługa mostów napędowych polega na sprawdzaniu i ewen- tualnym uzupełnianiu oleju, okresowej wymianie oleju, kontroli szczelności połączeń oraz obserwowaniu pracy przekładni głów­nej i mechanizmu różnicowego. Czynności związane ze sprawdzaniem poziomu oleju, jego uzupełnianiem oraz wymianą wykonuje się tak samo, jak w przy­padku skrzynki biegów. Znaczne obciążenie działające na przekładnię główną powodują zużywanie się jej elementów, a tym samym powięk­szanie się luzów, zmianę napięcia wstępnego łożysk, niewłaściwą współpracę kół zębatych. Częstym objawem niesprawnego dzia­nia przekładni głównej i mechanizmu różnicowego jest hałaśli­wość ich pracy. Niekiedy występuje nadmierne grzanie się prze­kładni. W takich przypadkach należy niezwłocznie przerwać eks­ploatację pojazdu i stwierdzić, a następnie usunąć przyczynę niesprawności. Regulacja przekładni głównej polega na przywróceniu wyma­ganego napięcia wstępnego łożysk oraz prawidłowej współpracy kół zębatych przez zmianę liczby podkładek regulacyjnych lub przez obrót nakrętek regulacyjnych. Regulacja przekładni głów­nej jest zabiegiem trudnym i powinna być wykonywana przez od­powiednio wyszkolonych pracowników. Dokładniej zostanie ona omówiona w rozdziale o naprawie tylnego mostu. Stan mechanizmu różnicowego można sprawdzić obracając jedno z kół uniesionego mostu i obserwując kierunek obrotu drugiego koła. Dźwignia zmiany biegów musi w tym czasie znajdować się w położeniu luzu. Kierunek obrotu kół powinien być przeciwny. Jeżeli obydwa koła obracają się w tym samym kierunku, to przyczyną tego są nadmierne opory ruchu mechaniz­mu różnicowego. Mogą one być wywołane zacinaniem się lub za­tarciem satelitów. Opisana metoda sprawdzania nie dotyczy po­jazdów wyposażonych w mechanizmy różnicowe o zwiększonym tarciu. Jeżeli podczas obracania kołem uniesionego mostu napędo­wego wyczuwa się wyraźnie luzy kątowe, świadczy to o zużyciu kół zębatych przekładni głównej lub mechanizmu różnicowego. Jeżeli stopień zużycia elementów przekładni głównej lub me­chanizmu różnicowego przekracza możliwości regulacji lub jeżeli przyczyną niesprawności jest wyłamanie zębów kół zębatych, albo uszkodzenie łożysk, most napędowy należy naprawić.- Podczas przeglądu mostu napędowego należy zwracać uwagę na właściwe dokręcenie i zabezpieczenie wszystkich śrub i nakrętek. Szczegól­ną uwagę należy zwracać na właściwe zamocowanie półosi napę­dowych do piast kół, przegubu wału do wałka atakującego prze­kładni głównej oraz na zamocowanie resorów.