Reklama
A A A

Sprawdzanie kątów ustawienia kół przednich oraz ich zbieżności

Zgodnie z instrukcją obsługi samochodów FSO Warszawa w czasie eksploatacji po przebiegu 500 ±100 km (OTD-1), 9000 + 200 km (OT-2), a następnie co 9000 km należy sprawdzić i w razie potrzeby wyregu­lować ustawienie kół przednich, tzn. kąta nachylenia sworznia zwrot­nicy do tyłu lub przodu, kąta pochylenia koła, maksymalnego kąta skrętu kół oraz zbieżności kół przednich. Ponadto sprawdzić i ustawić luz łożysk kół przednich, dokręcić nakrętki sworzni kulistych układu kierowniczego (zabezpieczone zawleczkami), dokręcić gwintowane tu­lejki mocujące osie dolnych ,wahaczy do poprzeczki ramy. Czynności te związane są z określonymi parametrami technicznymi, zapewniającymi łatwość oraz stabilność prowadzenia samochodu, a tym samym bezpieczeństwo jazdy. Do parametrów tych, kontrolowanych pod pełnym obciążeniem, zaliczamy: kąt pochylenia koła, odnoszony do płaszczyzny pionowej rów­noległej do kierunku jazdy kąt nachylenia sworznia zwrot­nicy do tyłu lub przodu, zwany również kątem wyprzedzenia od +0°45' do —0°20' (najwłaś­ciwszy 0°15'), dopuszczalna różni­ca w pochyleniu prawego i lewe­go koła max 30' 0°±30' (najwłaściwszy 0°), dopu­szczalna różnica kątów wyprze­dzenia prawego i lewego koła max 30' miar z tyłu powinien być większy o l,3-f-3,0 mm od wymiaru z przodu. Do pomiaru należy używać drążka rozsuwanego z podziałką. Po usta­leniu punktów pomiaru z przodu należy zaznaczyć kredą każdy z nich dwiema kreskami i wykonać pomiar. Następnie przetoczyć samochód do tyłu tak, aby te punkty znalazły się z tyłu w tej samej płaszczyźnie i bazując na nich wykonać pomiar. W przypadku otrzymania negatywnych wyników należy przystąpić do regulacji. W tym celu trzeba odkręcić cztery nakrętki (wyjąć za­wleczki) śrub zaciskowych 1 (rys. 2.41), ustalających końcówki ze­wnętrznych poprzecznych drążków kierowniczych 2. Następnie należy nakręcać lub odkręcać kluczem do rur lewy i prawy drążek o jedna­kowy kąt na tyle, aby doprowadzić do prawidłowych wymiarów. Sprawdzić, czy po regulacji zbieżności koło kierownicy znajduje się w prawidłowym położeniu (poziomo ustawione ramiona koła kierow­nicy). Jeżeli przy położeniu kół do jazdy na wprost koło kierownicy jest skręcone w stosunku do wymaganego położenia, należy pokręcać oba drążki w tym samym kierunku o jednakową liczbę obrotów, aż do uzyskania prawidłowego położenia ramion kierownicy. Postępowanie takie jest słuszne pod warunkiem, że koło kierownicy jest prawidłowo osadzone na wale (rys. 2.42). Ponownie skontrolować zbieżność kół i po stwierdzeniu prawidło­wego ustawienia dokręcić nakrętki śrub zaciskowych 1 (rys. 2.41). Następnie zabezpieczyć zawleczkami. Podczas pokręcania drążków kierowniczych przeguby kulowe mogą wychylać się do skrajnych położeń. W związku z tym przed skręceniem obejm należy przeguby kulowe ustawić współosiowo w końcówkach (gniazdach) w celu zapewnienia prawidłowej ich pracy. Okresowość kontroli i regulacji przedniego zawieszenia, podana w in­strukcjach obsługi, wynika z badań technologicznych prowadzonych przez producenta. Może jednak w praktyce okazać się, że trzeba prze­prowadzić kontrolę przy mniejszym przebiegu międzyobsługowym. Wynikać to może z wielu przyczyn, a między innymi: warunków eksploatacyjnych (nawierzchnie), nieprawidłowego parkowania (ostre dojeżdżanie do krawężników), „rajdowe" jazdy na zakrętach itp. Następujące objawy świadczą o zmianie parametrów technicznych przedniego zawieszenia: zwiększone opory przy obracaniu koła kierownicy; samochód ciężko wchodzi w zakręty; mała samoodwracalność kół przy powrocie do jazdy na wprost po wyjściu z zakrętu; przyspieszone zużycie bieżnika opon przednich kół; ściąganie samochodu na boki w czasie jazdy po prostej drodze. W takim przypadku należy samochód przekazać do kontroli w stacji obsługi. Niewykonywanie w odpowiednim czasie potrzebnych regulacji jest oszczędnością pozorną, gdyż doprowadza to w konsekwencji do konieczności wykonania naprawy lub przedwczesnej wymiany ogumie­nia, co jest bardziej kosztowne.