Reklama
A A A

Wyposażenie warsztatowe

Uniwersalne stanowisko obsługowo-naprawcze musi być właści­wie wyposażone w sprzęt ślusarsko-mechaniczny i niektóre urzą­dzenia o przeznaczeniu ogólnym. Oświetlenie stanowiska powinno odpowiadać ogólnym prze­pisom bhp. Stałe punkty świetlne powinny zapewniać możliwie bezcieniowe oświetlenie i muszą być zabezpieczone przed uszko­dzeniami mechanicznymi oraz dostępem wilgoci. Lampy prze­nośne, zasilane napięciem 24 V, powinny być wyposażone w izo­lowane uchwyty, szkło i siatki ochronne. Wyposażenie ślusarsko-mechaniczne, oprócz odpowiedniej licz­by indywidualnych kompletów narzędzi, powinno obejmować: stoły ślusarskie, podstawy montażowe, wiertarkę ręczną z wy­posażeniem, szlifierkę, różnego rodzaju ściągacze uniwersalne i najczęściej używane przyrządy. Ponadto celowe jest wyposażenie stanowiska w urządzenia przeznaczeniu ogólnym, jak sprężarka powietrza, suwnica lub żuraw przewoźny, zblocza itp. Jak już powiedziano, wyposażenie stanowiska zależy od za­kresu wykonywanych na nim prac oraz liczby obsługiwanych pojazdów. Z tego względu nie jest celowe szczegółowe wyliczanie całego wyposażenia, tym bardziej, że są to urządzenia i narzędzia ogólnego przeznaczenia, nie związane ściśle z obsługą pojazdów samochodowych. Urządzenia specjalne, jak przyrządy do kontroli regulacji zespołów samochodów, zostały omówione poprzednio. Urządzenia naprawcze, jak ściągacze, uchwyty itp., zostaną omó­wione w rozdziałach o naprawie pojazdów.